Regulamin sklepu Gadzety365.pl

DEFINICJE

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gadzety365.pl

Sprzedający – firma RECENT WAY Sp. z o.o. z siedzibą: 93-142 Łódź, ul. Broniewskiego 34A lok. 37, NIP: 7292711354, REGON 364362110. Konto bankowe: MBANK; nr konta: 06 1140 2004 0000 3202 7674 4164

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Mogą one być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych.

EPUB – (skrót od electronic publication) – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą aplikacji Adobe Digital Editions (ADE).

PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to: Ebooki.

INFORMACJE OGÓLNE

 1.       Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2.       Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
 3.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w oferowanym asortymencie, w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 4.       Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.
 5.       Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 •          urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 •          aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1.       Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2.       Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 3.       Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 5.   Płatności są obsługiwane przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

REJESTRACJA

 1.       W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2.       Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.
 3.       Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4.       W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: sklep@gadzety365.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1.       Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 2.       Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1.       Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2.       W celu złożenia zamówienia należy:
 •          wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 •          zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
 •          wybrać adres i sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 •          wybrać formę płatności;
 •          potwierdzić zamówienie.
 1.       Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta w ramach Sklepu. Klient po zalogowaniu do Sklepu może pobrać go na swoje urządzenie elektroniczne.
 2.       W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 3.       Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 4.       Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5.       W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6.       W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1.       W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
 •          podczas odbioru przedmiotu zamówienia - gotówką;
 •          podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką;
 •          przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedającego.
 1.       Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego lub otrzymania przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności, a przy płatnościach kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 2.       Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1.       Zamówienia wysyłane są w przeciągu 3 dni roboczych po przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2.       Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

WARUNKI REKLAMACJI

 1.       Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
 2.       Klient przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji może przesłać w formie papierowej (listowej) na adres: RECENT WAY Sp. z o.o., 93-142 Łódź, ul. Broniewskiego 34A lok. 37 lub mailowo na adres: sklep@gadzety365.pl
 3.       Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Sklep prosi (o ile to możliwe) o załączenie dowodu zakupu towaru.
 4.       Reklamację można złożyć korzystając z formularza, który jest do pobrania po kliknięciu w poniższy link (jest to przykładowy wzór zgłoszenia reklamacyjnego - Klient może sformułować zgłoszenie samodzielnie):

Formularz zwrotu

 1.       W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z gwarancji/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sklepu, Klient jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru pod adres: RECENT WAY Sp. z o.o., 93-142 Łódź, ul. Broniewskiego 34A lok. 37.
 2.       O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sklep poinformuje Klienta (w sposób ustalony z Klientem) w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.       Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się ze Sprzedającym lub samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu.
 2.       Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
 •          od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
 •          od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 1.       Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
 •          o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •          w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 •          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 •          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •          w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •          w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 •          w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 •          w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •          dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 •          zawartej w drodze aukcji publicznej;
 •          świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 •          dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1.       Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru zamieszczonego pod linkiem podanym poniżej):

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 1.       W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, towar zakupiony w Sklepie należy zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 2.       Towar należy odesłać na adres: RECENT WAY Sp. z o.o., 93-142 Łódź, ul. Broniewskiego 34A lok. 37. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 3.       Konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 4.       W przypadku odstąpienia od umowy Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 
 5.       Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócenia Konsumentowi dokonanych przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6.   Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

ZASADY SPRZEDAŻY EBOOKÓW W SKLEPIE

 1.       Warunkiem zakupu Ebooka jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie.
 2.       Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka.
 3.       Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji po odnotowaniu wpłaty na konto Sprzedającego lub otrzymania przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 4.       Po przekazaniu zamówienia do realizacji Sprzedający prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
 •          potwierdzenie otrzymania płatności;
 •          informacje odnośnie sposobu pobrania Ebooka.
 1.       Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków.
 2.       Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ).
 3.       Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie w zakładce „Moje konto”.
 4.       Zaleca się zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedający nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci.
 5.       Wszystkie Ebooki oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 6.   Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7.   Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
 •          rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
 •          utrwalania lub zwielokrotniania Ebooków w celu ich rozpowszechniania;
 •          komercyjnego wykorzystywania Ebooków w jakikolwiek sposób.

     12.  Ebooki zapisane w formacie PDF można pobierać na dowolne urządzenie elektroniczne (np. e-czytnik, komputer osobisty) wyposażone w oprogramowanie pozwalające na czytanie plików PDF (np.        Adobe Reader).
     13. Ebooki zapisane w formacie  EPUB, który stanowi otwarty standard, oparty na języku HTML, przeznaczone są przede wszystkim na smartfony i tablety. Aby móc odczytywać pliki w formacie EPUB należy pobrać odpowiednie oprogramowanie, np. Adobe Digital Editions, Stanza, Aldiko na Androida, Blue Fire na iPad'a.

DANE OSOBOWE

 1.       Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 2.       Sprzedający przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3.       Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 4.       Więcej informacji w temacie danych osobowych i ich przetwarzania zawiera Polityka Prywatności i Plików Cookies.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.       Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2.       Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 3.       W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4.       W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Sprzedający informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów  konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Sprzedający nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu. Sprzedający jednocześnie informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.